Nowe kierunek na Uniwersytecie Warszawskim


Jak podkreśla szefowa nowego kierunku dr Agnieszka Janiak-Jasińska, pozwoli on zainteresowanym dawną i współczesną Warszawą poznać specyfikę rozwoju urbanistycznego miasta stołecznego, historyczne i aktualne uwarunkowania funkcjonowania władz miejskich i samorządowych czy procesy demograficzne, charakterystyczne dla dotkniętej dwoma wojnami aglomeracji wielkomiejskiej. Nowy kierunek dostarczy także wiedzy o architekturze i życiu kulturalnym Warszawy oraz jej relacjach z Mazowszem.

W programie studiów przewidziano 260 godzin zajęć, w tym 52 godzin wykładów, 86 godzin konwersatoriów oraz 122 godzin ćwiczeń prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Historycznego UW, Instytutu Historii PAN, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Muzeum Warszawskiej Pragi, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Muzeum Powstania Warszawskiego i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cały cykl studiów obejmie łącznie 15 spotkań sobotnio-niedzielnych organizowanych, co dwa tygodnie (w I semestrze – siedem zjazdów, w II semestrze – osiem). Zajęcia rozpoczynają się 10 października.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, które ukończyły dowolny kierunek studiów. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń dwa razy w ciągu roku akademickiego. Warunkiem uruchomienia studiów jest wyczerpanie minimalnego limitu miejsc. Minimalna liczba słuchaczy to 15 osób, zaś maksymalna – 45 osób.

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów można składać do 25 września w siedzibie Studium Podyplomowego w Instytucie Historycznym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Wymagane dokumenty to podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studium, odpis dyplomu, jedno zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony: www.ihuw.pl ) oraz zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia (do pobrania ze strony: www.ihuw.pl).

źródło: PAP – Nauka w Polsce

PARP: ogrom wniosków o dofinansowanie

Jak informuje Karwat-Bury, nabór, który zakończył się w marcu był jedynym w tym roku. Wnioski składały uczelnie wyższe organizujące studia podyplomowe, organizatorzy szkoleń otwartych, przedsiębiorcy zamierzający szkolić swoich pracowników na szkoleniach zamkniętych oraz organizatorzy szkoleń adresowanych tylko do pracowników konkretnej firmy. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie będzie znana w lipcu, zatem dofinansowane szkolenia z nowej listy rozpoczną się na przełomie III i IV kwartału tego roku. 
Prawie połowa z ponad tysiąca złożonych wniosków dotyczy szkoleń otwartych, w drugiej kolejności przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie szkoleń zamkniętych (ponad 340 wniosków) oraz studiów podyplomowych (ponad 170 wniosków). 
„Obecnie rozpoczęła się ocena formalna wniosków, która powinna się zakończyć pod koniec kwietnia, chyba że w trakcie oceny we wnioskach stwierdzone zostaną uchybienia i błędy podlegające korektom lub uzupełnieniom. Wtedy termin oceny formalnej wniosków zostanie odpowiednio wydłużony o czas niezbędny na dokonanie korekt lub uzupełnień przez projektodawców, nie dłużej jednak niż do 7-8 maja” – mówi Agnieszka Rybińska, zastępca prezesa PARP. 
Jak podkreśla rzecznik Agencji, tegoroczny konkurs będzie rozstrzygnięty w połowie roku, ale chętni do podnoszenia kwalifikacji mogą już teraz skorzystać z usług firm szkoleniowych, które oferują dofinansowane szkolenia. W ubiegłorocznym konkursie PARP przyznała dofinansowanie ponad 200 projektom szkoleniowym oraz studiom podyplomowym. 
Więcej informacji o projektach, które rozpoczęły rekrutacje można uzyskać pod adresem internetowym: http://www.parp.gov.pl/index/index/103 .
źródło: PAP – Nauka w Polsce